Executive Director

Prof. Tony Yang

E-mail: yang@ilee-tj.com

 

 

 

 

 

Vice Director

Prof. Jianzhong Li

Tel: 021-65980659 , E-mail: lijianzh@tongji.edu.cn

 

 

 

 

 

Prof. Ying zhou

Tel: 86-21-65985374, E-mail: yingzhou@tongji.edu.cn

 

 

 

 

 

Secretary


Ms. Fen Zhang
Tel: 86-21-65981494,E-mail: zhangfen@tongji.edu.cn

 

 

Ms. Jiajun Shen

Tel:86-21-65982456, Email: shenjiajun@tongji.edu.cn

 

 

 

 

 

Assistant


Dr. Candidate Lei Lu

Email: 0720lulei@tongji.edu.cn

 

 

 

 

 

© 2015 International Joint Research Laboratory of Earthquake Engineering      Powered by: Wei Cheng

AmazingCounters.com